Alle innlegg av maritv

Årsberetning 2017 for NBF N-T

Historiens siste årsberetning for NBF N-T. Den 6. mars hadde vi det først møte i NBF Trøndelag!

Styret vil takke alle for et godt samarbeid i  NBF avd. Nord-Trøndelag i 2017. Vi ser fram til  å delta i aktivt samarbeid og  gode samarbeidsformer i Norsk Bibliotekforening avd. Trøndelag i 2018.

Årsberetning NBF N-T 2017

Bilderesultat for påske

Med vennlig hilsen Brit Arna Susegg og Marit Veie

Referat fra møte mellom NBF N-T og NBF S-T

Møte i Norsk bibliotekforening mellom avdeling Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag den 09.01.2018

Sted: Kimen, Stjørdal. Tidspunkt: 15.00-16.30

Tilstede fra avdeling Nord-Trøndelag: Brit Arna Susegg, Marit Veie, Anniken Bjørnes

Fra valgkomiteen avdeling Nord-Trøndelag: Morten Olsen Haugen

Tilstede fra avdeling Sør-Trøndelag: Anita Sæther, Ann Helen B. Mørk

Saksliste

1.Nytt navn.

Styremedlemmene fra begge avdelinger foreslår at det nye navnet når vi slår oss sammen til en forening blir «Norsk bibliotekforening Trøndelag».

2. Årsmøtet, valgkomité.

I forbindelse med at vi skal slå sammen NBF avdeling N-T og S-T blir årsmøtet i Trondheim den 6. mars. Morten Olsen Haugen foreslår at NBF N-T og NBF S-T har møter hver for seg først og deretter et felles møte. Ann Berit Hulthin fra NBF sentralt kommer kanskje på møtet, dette avklares nærmere. Styret er nå et interimstyre. De ulike valgkomiteene må jobbe sammen og finne kandidater til det nye styret. Fra Sør-Trøndelag sitter Renate Kvaal, Elin Berge og Arnhild Tveikra i valgkomiteen. Fra Nord-Trøndelag sitter Morten Olsen Haugen og Anngjerd Granum.

3. Valg av personer. Organisering.

Styret foreslår at antall medlemmer til det nye styret blir 6 + 3. Nestleder og leder bør være på plass til årsmøtet. Begge avdelingene er enige om at kandidatene til styret bør sitte 2 år av gangen for å få en viss kontinuitet.

Det må utarbeides felles årsplan, budsjett og ny innførsel i Brønnøyregisteret for Norsk bibliotekforening Trøndelag.

4. Økonomi.

I 2017 hadde NBF N-T et budsjett på kr 23.750. NBF S-T hadde et budsjett i 2017 på kr 25.750,-. Det skal sendes 2 personer fra Nord-Trøndelag på det 76. Norske Bibliotekmøte i Sandefjord. Dette vil utgjøre en kostnad på kr 13.000,- til sammen. Utgifter ut over dette beløpet dekkes av arbeidsgiver eller privat.

5. Aktivitetstilskudd – søknad hver for seg?

Vi utarbeider en felles søknad om aktivitetstilskudd i år. Dette etter avklaring med Ann Berit Hulthin.

6. Landsmøtet for Norsk bibliotekforening/Det 76. Norske Bibliotekmøte.

Dette er i Sandefjord den 14.-16.03 2018. Anniken Bjørnes og Gerd-Torild Aune deltar fra NBF N-T. NBF S-T har ikke meldt på noen pr i dag.

Annet.

Avdelingene utarbeider felles budsjett og årsplan for Norsk bibliotekforening Trøndelag. Sør-Trøndelag lager et forslag til budsjett for det nye styret. Nord-Trøndelag kommer med forslag til årsplan/aktivitetsplan Både budsjett og årsplan henger igjen sammen med søknad om felles Aktivitetstilskudd for 2018. De ulike forslagene blir sendt mellom avdelingene på e-post.

Stjørdal 16.01.2018

Referent: Marit Veie

Organisasjonsmøtet i NBF 18.-19.10 2017 i Oslo

Referat fra Organisasjonsmøtet i Oslo 19.-20.10.2017

 • Ny kulturmelding /Anett Kure
 • Hovedstyret i NBF har hatt dette opp som sak. Noen av punktene NBF skal mene noe om er: Innkjøpsordningen (bevare, et formidlingsansvar) ; Biblioteket som integreringsarena ; Digital formidler ; Skolebibliotek ; Den kulturelle grunnmuren må styrkes (bl.a. øremerke midler).
 • Hovedstyret skal lage et innspillseminar i Oslo der de skal invitere sentrale navn i å håp om at regjeringa lytter. Det vil bli møter i de ulike fylkene der vi kan komme med innspill. I Trøndelag blir det 23. november. Her må vi tenke skriftlige innspill. Kulturmeldinga skal være ferdig utarbeidet i 2019.

 

 • IFLA Global vision v/ Anne 
 • Hvordan kan IFLA jobbe likt over hele verden? Det jobbes med spørsmål som: Hva kan en gjøre mer av ; Hva kan en gjøre mindre av?

 

 • Nasjonal bibliotekdag v/ Kristin Storrusten 
 • Det ble diskutert litt rundt tidspunkt, men forsamlingen kom fram til at 1. september var en grei dato selv om det er en utfordring at det er midt i oppstarten av skoleåret. Det fine er at en kan gjøre så mye eller lite ut av dagen som en ønsker. Forslag om å lage en film om NBF som kan spres på FB for å nå nye grupper. Fint å ha plakatene og at NBF har et tema hvert år. Dagen er nok kommet for å bli var det enighet om.

 

 • Prosjekt Finnmarksbibliotekene v/ Anne Thuv: «Samarbeid for kompetanse- og bibliotekutvikling 2015-2017».
 • Fylket er stort men har få bibliotekansatte. Det er 18 folkebibliotek og to bokbusser. 0,9 årsverk i gjennomsnitt på hvert bibliotek. Stikkord i prosjektet har vært samarbeid, formidling og synliggjøring. Prosjektet har gitt 50 % økt aktivitet på bibliotekene i Finnmark!

 

 • Basecamp v/ Kristin Storrusten
 • Logg inn på Basecamp.com
 • Delt inn i:
 • Norsk biblioteksforenings HQ
 • Campfire – chattefunksjon (blir ikke brukt så mye)
 • Messageboard: meldingsbord. Legg til alle her hvis noe skal publiseres.
 • Docs & files: her kan en laste opp filer, for eksempel logoer.
 • NBF N-T hadde versjon 2, nå er versjon 3 opprettet for oss.

 

 • Basecamp kan fungere som et rom for alle i NBF eller for det enkelte styre.
 • Kommunereformen v/ Mariann Schjeide (leder NBF)
 • NBF har ikke sett så store konsekvenser av kommunereformen –
 • MEN: det går mot at biblioteksjefer i kommuner får en kultursjef over seg. Enkelte har i den forbindelse opplevd å bli fratatt ansvar, for eksempel i forbindelse med budsjett og tilsettinger. Biblioteklederne opplever å ha mindre å si enn før. Bibliotekarforbundet er inne i saker der de får beskjed om at dette skjer. Må inn tidlig for å kunne gjøre noe. Viktig at både NBF og Bibliotekarforbundet får vite om det. Også viktig å være inne i bildet ved nyopprettede biblioteklederstillinger. –

 

 • Etiske retningslinjer for bibliotekarer v/ Margunn Haugland (leder i Bibliotekarforundet) 
 • Hvordan skal en gå frem i kommunene hvis en for eksempel er misfornøyd med bibliotekbudsjettet? Det er viktig å være ryddig når det gjelder håndtering av media. Balansegangen mellom å ytre sin mening/peke på ting en mener er feil og urettferdig og å være for kritisk til kommunen. For eksempel: unngå å poste sinte innlegg på sin egen facebook-side om ting en skulle tatt på et møte med de det gjelder.

 

 • Hvordan komme på trykk? /v Bente Rognan Gravklev (debattredaktør i Dagsavisen)
 • Hva er en god sak?
 • (VISAK)
 • Vesentlighet. Hva er en god sak?
 • Identifikasjon. Hvorfor angår dette meg?
 • Sensasjon. Er det noe oppsiktsvekkende med dette?
 • Aktuelt. Hva er nytt?
 • Konflikt. Uenigheter er ofte engasjerende

 

 • Ta kontakt med en gang nyheter er der.
 • Store fellessaker. Ta kontakt med en journalist som skriver mye på temaet på forhånd. Avtal et intervju.
 • Vær så konkret som mulig. «Vi mener statsbudsjettets bevilgninger til bibliotek er for dårlig».
 • Ikke vær redd for spisse formuleringer når det er nødvendig.
 • Snakk om konsekvensene saken får for folk.
 • Husk hvem du snakker til. KISS=Keep it simple stupid.
 • Har du snakket med en journalist en gang, husk navnet og bli en del av nettverket til neste gang.
 • Et lite tips: Journalister elsker forhåndssaker. Ta kontakt noen dager før og foreslå et intervju. Prøv mandag morgen – da trenger avisene ofte nye saker! Ta kontakt tidlig med henhold til debattsaker. Ring først til journalisten og avklar hva du skal skrive om. Vær eksklusiv: kontakt en avis av gangen. Hvis avslag, gå til neste avis. Gi gjerne en tidsfrist til avisen for tilbakemelding om innlegget ditt blir publisert – ellers går du til ei anna avis.
 • Slik skriver vi en nyhetssak:
 • Tittel: Noe som engasjerer. Bruk gjerne et sitat. Noe som sier noe om konflikten.
 • Ingress: skal «snakke» med tittelen. Noe mer kontekst. Kort og greit. «Hva er konsekvensen av dårlig bibliotekøkonomi?». Vær konkret.
 • Utover i teksten: utdyp saken. Hva har skjedd? Bruk sitater som «det var dramatisk i fjor, det er dramatisk i år».
 • Velg noen få argumenter. Avslutt med en punchline! Der er lov å være litt morsom/frekk for å få fram poenget.
 • Hvilke tekster blir mest lest på Dagsavisen.no?
 • Saker som ansvarliggjør en bestemt politiker.  
 • Tekster som omhandler viktige lokale landemerker, for eksempel at Tronsmo bokhandel måtte flytte.
 • Tekster som formidler nærhet, personlig erfaring.

Referat fra fylkesstyremøte 03.10.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Nord universitet avdeling Røstad, biblioteket, 03.10.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Marit Veie, Anniken Bjørnes. Gerd-Torild skulle delta via skype, men dette gikk dessverre ikke.

Sakliste

1.Referatsaker

NBF hovedstyre har bedt NBF N-T om å komme med kandidater til NBFs hovedstyre og kontrollkomité. Anniken Bjørnes er foreslått og spurt om å være kandidat – noe hun er villig til. Forslagsstiller må komme med forslag til styret som videreformidler til valgkomiteen v/ Kristine Abelsnes innen 06.10.2017.

2.Nasjonal bibliotekdag

Styret oppsummerte dagen. Enighet om at det hadde vært en veldig fin markering med mye aktivitet rundt om. Mange deltakere på quiz, og Brit Arna representerte NBF N-T via radio. Det burde vært logo med NBF på quiz-arkene.

3.Organisasjonsmøte i NBF sentralt i Oslo 18. og 19. oktober 2017

Fra styret reiser Marit Veie. Hvis noen har saker de ønsker å ta opp på organisasjonsmøtet, send dette til Brit Arna Susegg. Det vil bli utformet to forslag som går på kontingent og medlemskap av Marit Veie og Brit Arna Susegg. Marit Veie skal ha et formøte med Anita Sæter NBF S-T om fusjonsprosessen mellom de to organisasjonene i N-T og S-T. Anita Sæter tar kontakt med generalsekretær Ann Berit Hulthin for å få gode råd på hvordan vi skal gjøre om til en organisasjon.

 1. Trondheim Litteraturfest 20.-22.10.2017
 • Trondheim litteraturfest har program (vedlagt) som alle medlemmer av NBF N-T kan delta på. I 2017 blir det ingen invitasjon fra styret om felles deltakelse på grunn av at det skal være et fusjonsmøte for sammenslåing av NBF N-T og NBF S-T. Vi håper likevel at mange av medlemmene tar veien til Trondheim for å delta i litteraturfesten.
 • Formøte for sammenslåing av NBF N-T og NBF S-T. Anniken Bjørnes og Gjertrud Holand reiser lørdag 21.10 fra vårt styre. Det er planlagt møte med NBF S-T kl 16.00 på Trondheim folkebibliotek for å diskutere sammenslåingen med NBF N-T og NBF S-T.
 •  

Referent: Marit Veie

Vinnere av quiz på Nasjonal bibliotekdag

Vi gratulerer følgende vinnere med hvert sitt bokgavekort a kr 300,- ! Bilderesultat for gavekort

Voksne

Hildegunn Skrataas (Nord universitet, avdeling Steinkjer)

Ingrid Knutsdatter (Nord universitet, avdeling Levanger)

Alina Kayinamura (Namsos bibliotek)

Per Steinar Raaen (Verdal bibliotek)

Oddny Varøystrand (Steinkjer bibliotek)

Paul Woxeng Sollid (Vikna folkebibliotek, avdeling Austafjord)

Barn

Alva H. Sundfær (Namsos bibliotek)

Nadia Debes (Flatanger bibliotek)

Erica L. Albrigtsen (Nærøy folkebibliotek)

Isak Opdal og Even Barlien (Overhalla folkebibliotek)

Nasjonal bibliotekdag på Nord universitet

Feiring av Nasjonal bibliotekdag på Nord universitet!

Levanger bibliotek og Nord universitets bibliotek avdeling Levanger har hatt stand i kantina på Røstad (Levanger). Quiz, flyers, konkurranse, kaffe og sjokolade. Her med Vivi-Ann Svensen Rotmo, Jorun Fallin og Marit Veie. Det kom inn mange svar på både quiz og konkurranse:)

 

 

Nasjonal bibliotekdag 1. september

Styret i NBF Nord-Trøndelag har laget en quiz for voksne og en for barn som er sendt ut til alle medlemmer pr e-post. Det oppfordres til å bruke denne for at brukerne skal få et likt utgangspunkt med lik vanskelighetsgrad på quizene. 

Hvert bibliotek sender inn 1 ex av den beste besvarelsen av quizen for voksne og 1 ex for barn.  Dette skal sendes til Gerd-Torild Aune i styret.

Gerd-Torild.Aune@naroy.kommune.no

Det deles ut 10 gavekort på bøker a kr 300,- til vinnerne av quizen.

 Fine plakater kan skrives ut via Norsk bibliotekforenings hjemmeside. Der er også tips til aktiviteter.

http://norskbibliotekforening.no/2016/06/nasjonal-bibliotekdag-materiell-2/

 

Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 08.08.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Steinkjer videregående skole, biblioteket. 08.08.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Gjertrud Holand, Marit Veie, Anniken Bjørnes, Gerd-Torild Aune

 Sakliste

1.Nasjonal bibliotekdag

Styret har laget en quiz for voksne og en for barn. Det deles ut gavekort på bøker (10 x 300 kr). Quizen vil bli sendt ut til medlemmene i fylket innen 01.09. Det oppfordres til å bruke denne for at brukerne skal få et likt utgangspunkt med lik vanskelighetsgrad på quizene. Hvert bibliotek sender inn 1 ex av den beste besvarelsen av quizen for voksne og 1 ex for barn. Dette skal sendes til Gerd-Torild Aune i styret. Mer info kommer samtidig som quizen sendes ut. Ellers oppfordres de ulike bibliotekene i Nord-Trøndelag å laste ned plakater fra NBF sin hovedside. Hvis noen har et godt innslag å komme med i forbindelse med denne dagen oppfordres det til å kontakte pressen. Brit Arna tar ansvar for pressemelding og kronikk og vil kontakte både Trønder-Avisa og Namdalsavisa.

2.Medlemsverving

Vi ønsker flere medlemmer. Brit Arna purrer NBF sentralt for å få tilsendt vervemateriell. Vervemateriellet er fint å dele ut på den Nasjonale bibliotekdagen. Vi i styret er takknemlige om noen har gode ideer for å verve flere medlemmer.

 1. Sammenslåing med NBF Sør-Trøndelag og Trondheim Litteraturfest

Det planlegges møte med NBF Sør-Trøndelag i forbindelse med Trondheim Litteraturfest 20. -22 oktober. Da vil 2-3 fra hvert av styrene møtes for å diskutere den nye modellen. Flere i styret i NBF N-T ønsker å delta på Trondheim Litteraturfest.

 1. Organisasjonsmøte i NBF sentralt – hvem kan delta?

Mest sannsynlig blir det Brit Arna som reiser fra styret.

 1. Annet

 Svar fra stortingspolitikere i Nord-Trøndelag når det gjelder spørsmål om bibliotekpolitikk.

Det har kommet inn noen svar, men for å få inn flere sender Gjertrud og Annikken til flere aktuelle kandidater.

Nye barne- og ungdomsbøker

Sjekk ut Morten Olsen Haugens liste fra august over nyanmeldte barne- og ungdomsbøker

https://barnasforfatterleksikon.wordpress.com/2017/08/ 

 

Referent: Marit Veie

Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 15.06.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Sted: Steinkjer bibliotek, 15.06.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Gjertrud Holand, Marit Veie, Anniken Bjørnes, Gerd-Torild Aune

Sakliste

1.Økonomi

Saldo er pr i dag på kr 23.871,-. Det er 2 utestående regninger på tilsammen kr 7.800. Det kan søkes sentralt på aktivitetstilskudd på kr 11.000. Dette utbetales hvis vi har aktiviteter å vise til.

2.Sammenslåing med NBF avdeling Sør-Trøndelag, ekstraordinært årsmøte, representant på Organisasjonsmøte i oktober og Trondheim Litteraturfest

Vi tar sikte på et møte med NBF S-T i slutten av oktober, helst i forbindelse med Trondheim Litteraturfest (hvis denne blir arrangert i år). Dette avklares nærmere på neste møte den 8. august. Det planlegges et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med sammenslåingen. Dato avklares senere. Det må sendes en representant fra styret på NBFs Organisasjonsmøte den 18.-19. oktober 2017. Dette avklares på neste møte.

3.Nasjonal bibliotekdag – idémyldring

Det er planer om pressemelding og kronikk i avisa. I tillegg planlegges det quiz med 10 premiegaver a kr 300,-. For å få det mest mulig rettferdig lager vi i styret en voksenquiz og en barnequiz og sender ut til bibliotekene i fylket med oppfordring til å bruke denne. Tema på den nasjonale bibliotekdagen vil være Satsing på skolebibliotekene.

4.Medlemsverving NBF N-T. Hvordan blåse liv i foreningen? Idémyldring.

Saken utgår til neste møte.

5.Skolebiblioteksatsing v/ Anniken Bjørnes

Anniken orienterte om sitt arbeid som skolebibliotekar på Steinkjer videregående. Hun fikk Pådriverprisen i 2015. Pådriverprisen deles ut av Norsk Bibliotekforening til en person som er innovativ, kreativ og driver bibliotekfeltet fremover.  Som en følge av dette fikk Anniken reise til Bibliotekmøtet i Tromsø i 2016 og presentere sitt arbeid der. Den 13.06.2017 var hun i NRK P2-studio med Hans Olav Brenner.  Tema var Sakprosa for barn og unge: de beste bøkene utgitt etter 2.verdenskrig og frem til i dag. Dette var en del av programserien «Bøkene som formet Norge». Vi i styret gratulerer med deltagelsen og Annikens flotte innsats!

 Referent: Marit Veie

Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 05.04.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Steinkjer bibliotek, 05.04.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Gjertrud Holand, Marit Veie

Ekstern: Kristin Storvig (sak 6)

Sakliste

1.Konstituering av nyvalgt styre 2017-2018.

 • Brit Arna Susegg, leder.
 • Marit Veie, sekretær og hjemmeside.
 • Gjertrud Holand, kasserer.
 • Gerd-Torild Aune, medlemsliste. Nasjonal bibliotekdag, fordeling av premier.
 • Anniken Bjørnes, facebook, skolebibliotek m.m.
 • Inger Fjukstad, vara. Oppdrag etter behov.

2.Årsmøteprotokoll og ny årsmøteplan. Det ble referert til årsmøteprotokollen og merknader som ble gjort i årsmøtet. Se årsmøteprotokoll 2017. Det ble etterspurt antall medlemmer i årsmøtet. Det er pr i dag 87 betalende medlemmer.

3.Kulturkonferansen – orientering fra et vellykket arrangement. Arrangementet var en suksess. Det var blant annet folk fra departementet og fra Norsk kulturråd. Brit Arna Susegg var med som arrangør for NBF. Kulturkonferansen dekkes i hovedsak av tilskuddet fra fylkeskommunen (Nord-Trøndelag fylkesbibliotek ved Kristin Storvig). Resten dekkes av aktivitetstilskuddet fra NBF.

4.Møte med NBF Sør-Trøndelag i forbindelse med Trondheim Litteraturfest i oktober (dato er ikke bestemt). Valg av planlegging- og gjennomføringsgruppe. Brit Arna Susegg og Marit Veie blir med i planlegging- og gjennomføringsgruppa. Andre trekkes inn ved behov.

5.Nasjonal bibliotekdag 1. september. Kristin Storvig, Nord-Trøndelag fylkesbibliotek er invitert. Planer om den vanlige quiz. I tillegg er det tanken at leder Brit Arna skal prøve å verve medlemmer på det lokale biblioteket den dagen. Brit Arna sender henvendelse til NBF sentralt og spør etter vervemateriell. Planer om en kronikk i avisa og pressemelding for å få blest om saken.

6.Skolebibliotek i de nye læreplaner. Sak som er tatt opp NBF sentralt. Styret mener at det er viktig med gode skolebibliotek, men ser at kvaliteten varierer veldig rundt om i fylket. Vi ser ikke helt vår rolle i dette før det kommer mer om saken fra NBF sentralt.

 

Referent: Marit Veie